آقای خادم؛ شما هم یک وزنه‌بردار را دبیر فدراسیون کشتی کنید!/ امثال من او را مرادی کردیم