ضرب و جرح بازداشت شدگان در بالتيمور قبل ازانتقال به زندان