دورنمای بازار نایلون در ماه می 2015 (اردیبهشت-خرداد)