بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از ورزشگاه آزادی پیش از دربی پایتخت