تصویب پیمان استراتژیک کابل- آنکارا در پارلمان افغانستان