مقامات افغان: مهاجمان خارجی در حمله به قندوز دست دارند