خالد قدومی: تا آخرین نفس در برابر رژیم صهیونیستی برای آزادسازی فلسطین خواهیم ایستاد