نتیجه دربی در ماندن یا نماندن قلعه نویی صددرصد تاثیر دارد