برخورد با ناشران متخلف بخش کودک و نوجوان در نمایشگاه