دانش آموزان منطه پیچاب باشت چشم انتظار روشنایی کلاس های درس خودهستند