استخدام منشی و نیروی خدماتی و کارگر تولید درگروه پدیده سمنان واقع در استان سمنان