از حضور بهروز وثوقی در نمایشگاه تا عشق مثلثی و الفاظ شنیع!