همدانی: مشکلی برای برگزاری شهرآورد در روز پنج شنبه نداریم