ارائه کتابهای خاص به دانش‌آموزان کم توان ذهنی و نابینا تا شهریور