درخشش خبرنگار باشگاه خبرنگاران در جشنواره هلال و رسانه