جلالی: محرومیتم را کشیدم، حالا یکی جواب من را بدهد