حمایت از دولت وحدت ملی عراق، تنها راه غلبه بر مشکلات است