سه اثر نمایشی از کردستان به جشنواره سراسری تئاتر تیرنگ راه یافت