معاون اول رئیس جمهوری تعرفه های پزشکی سال ۹۴ را ابلاغ کرد