خسارت بدون کروکی پلیس درصورت سازش طرفین پرداخت می شود