برگزاري نخستين جلسه هيات رييسه فدراسيون شطرنج در سال 94