مدیر تماشاخانه سنگلج تغییر یافت/ کارگردان «خرمگس» مدیر سنگلج شد