۱۳ میلیون سند در مرکز اسناد شمال غرب کشور نگهداری می شود