قالیباف: خبر واگذار نشدن پروژه مصلی به شهرداری تهران صحت ندارد