اتحاديه بالابرهاي اروپا براي صدور مجوز بهره برداري تله كابين به اصفهان مي آيد