سیدصالحی: با گلم به سایپایی ها ثابت کردم فوتبالم تمام نشده / هفته آخر ما می بریم اما تیمهای دیگر مثل پ