دادستان: کمک به خانواده های زندانیان مراغه از مرز 10 میلیارد ریال گذشت