شغلی که هاشمی به سیداحمد خمینی پیشنهاد کرد/ سخاوتمندترین مدیر دنیا/ حقوقی که داعش به نیروهایش می‌دهد