رقابت هاي انتخابي کشتي آليش مردان- تهران ، هفت خرداد