استخدام کارشناس حسابداری و فیزیوتراپی در موسسه خیریه محک - اردیبهشت و خرداد 94