واگذاری مدارس ابتدایی به بخش خصوصی خطرناک است/مدارس شبانه‌روزی نیاز به رسیدگی دارد