گلایه های سلطان استقلالی ها/امیر نمی تواند باخت ها را گردن کسی بیاندازد