استخدام مسئول کارگاه در شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی واقع در استان قم