اهدا تولیدات مکتوب حوزه هنری به کانون‌های مساجد ایلام