مدير سازمان تيم هاي ملي تکواندو: اميدوارم بهترين سكو، از آن بازيكنان تيم ملي کشورمان شود