سردار جزايري: نيروي انتظامي با آسيب‌ها و ناهنجاري‌ها قاطعانه مبارزه کند