دخالت سنا، اجرای توافق را حدود 2 ماه به تاخیر می‌اندازد