آموزش و فناوری اطلاعات؛ راهکار حفظ موسیقی سنتی و نواحی