عبدالله: دولت و نهادهای امنیتی مصمم به برقراری ثبات و امنیت هستند