قزوین میزبان یازدهمین اجلاس شهرداران راه ابریشم خواهد بود