دلیل عدم واکنش وزارت بهداشت در برابر جوابیه انجمن فیزیوتراپی چیست