معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: نشریات حوزه قرآن و ایثار و شهادت بدون نوبت مجوز می‌گیرند