زورخانه آستان قدس رضوی به آموزشگاه ورزش باستانی تبدیل می شود