شهادت چند تن از مأموران پلیس در درگیری با اشرار و ضدانقلاب