پاسخ سرد رهبران شورای همکاری خلیج فارس به دعوت اوباما