فرکی:به خاطر برنامه‌ریزی‌ها حسرت 4 بازی را می‌خورم