لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص جرائم/آموزه های دینی تقویت شود