همه آنچه که مجلس در واکنش به مصوبه سنای آمریکا نشان داد