معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مشارکت در جایزه ادبی پروین دعوت شد