کتاب «صرف القرآن و معناه» در نمايشگاه کتاب رونمايي شد